10.11.2021

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Morawica

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z decyzją nr KR.RZT.70.336.2021 z dnia 20 października 2021 r.  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wprowadzone zostają nowe taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z przedmiotową decyzją, opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 02.11.2021 r (data uprawomocnienia się w/w decyzji 10.11.2021 r.) na terenie miasta i gminy Morawica ulegają zmianie opłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Decyzja KR.RZT.70.336.2021- pobierz

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 10.11.2022 do 09.11.2023

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

cena netto

Jednostka

miary

1

Grupa W1

cena wody (zł/m3)

3,19

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

48,72

zł/odb./rok

2

Grupa W2

cena wody (zł/m3)

3,19

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

20,62

zł/odb./rok

3

Grupa W3

cena wody (zł/m3)

3,19

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

37,42

zł/odb./rok

4

Grupa W4

cena wody (zł/m3)

3,30

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

148,23

zł/odb./rok

5

Grupa W5

cena wody (zł/m3)

3,30

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

51,35

zł/odb./rok

6

Grupa W6

cena wody (zł/m3)

3,30

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

39,16

zł/odb./rok

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres od 10.11.2022 do 09.11.2023

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

cena netto

Jednostka

miary

1

Grupa Ś1

cena usługi odprowadzania ścieków

6,42

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

42,48

zł/odb./rok

2

Grupa Ś2

cena usługi odprowadzania ścieków

7,12

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

159,36

zł/odb./rok

W1 – odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe, na cele użyteczności publicznej opomiarowani licznikiem.

W2 – odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę na pozostałe cele wg wskazań wodomierza (woda bezpowrotnie zużyta – podlicznik).

W3 – odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe, nie opomiarowani licznikiem.

W4 – pozostali obiorcy nie wskazani w grupie W1, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza.

W5 – podmioty zużywający wodę do celów budowlanych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza.

W6 – podmioty zużywające wodę do celów budowlanych rozliczani na podstawie norm.

S1 – gospodarstwa domowe oraz gminne obiekty użyteczności publicznej rozliczani na podstawie wskazań wodomierza.

S2 – pozostali odbiorcy nie uwzględnieni w grupie S1, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza.

 


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Morawica

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Morawicy nr XLIV/488/18 z dnia 26 sierpnia 2018r., został zatwierdzony Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Morawica.

Regulamin określa zasady świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. oraz prawa i obowiązki odbiorców jego usług. Regulamin jest dostępny w siedzibie przedsiębiorstwa ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica.

 


 

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Morawica bez zmian

 

22.05.2018

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. niniejszym publikuje taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta i gminy Morawica od dnia 28.05.2018r. Taryfy zatwierdzone zostały na okres 3 lat od dnia obowiązywania taryfy.

W dniu 12 marca 2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem do organu regulacyjnego tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie o zatwierdzenie taryfy. Wniosek o zatwierdzenie taryfy został opracowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017, poz. 328, 1566, 2180 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2018 poz. 472 ze zm.).

Organ regulacyjny wydał decyzję zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Morawica – Decyzja nr KR.RET.070.180.2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.

Stosownie do art. 24 e i f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfy zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 21.05.2018r. i wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Decyzja KR.RET.070.180.2018