10.11.2021

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Morawica

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z decyzją nr KR.RZT.70.336.2021 z dnia 20 października 2021 r.  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wprowadzone zostają nowe taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z przedmiotową decyzją, opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 02.11.2021 r (data uprawomocnienia się w/w decyzji 10.11.2021 r.) na terenie miasta i gminy Morawica ulegają zmianie opłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Decyzja KR.RZT.70.336.2021- pobierz


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Morawica

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Morawicy nr XLIV/488/18 z dnia 26 sierpnia 2018r., został zatwierdzony Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Morawica.

Regulamin określa zasady świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. oraz prawa i obowiązki odbiorców jego usług. Regulamin jest dostępny w siedzibie przedsiębiorstwa ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica.

 


 

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Morawica bez zmian

 

22.05.2018

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. niniejszym publikuje taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta i gminy Morawica od dnia 28.05.2018r. Taryfy zatwierdzone zostały na okres 3 lat od dnia obowiązywania taryfy.

W dniu 12 marca 2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem do organu regulacyjnego tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie o zatwierdzenie taryfy. Wniosek o zatwierdzenie taryfy został opracowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017, poz. 328, 1566, 2180 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2018 poz. 472 ze zm.).

Organ regulacyjny wydał decyzję zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Morawica – Decyzja nr KR.RET.070.180.2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.

Stosownie do art. 24 e i f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfy zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 21.05.2018r. i wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Decyzja KR.RET.070.180.2018