Kontrola posesji w zakresie korzystania z sieci kanalizacyjnej- nielegalne podłączenia
ścieków opadowych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jedn. Dz. U. 2015, nr 139) art. 9.ust.1 zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu ustawa przewiduje karę ograniczenia wolności lub grzywnę do 10 000 zł. 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 wyżej wymienionej Ustawy pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej rozpoczną w okresie wiosennym regularne kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Celem zaplanowanej kontroli będzie wyeliminowanie zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej. (rynny dachowe, kratki ściekowe). W tym celu zostanie użyta zadymiarka będąca na wyposażeniu zakładu.

 urzdzenie do zadymiania 3

urzdzenie do zadymiania 2

Kanalizacja sanitarna ze względu na swoje małe przepustowości w stosunku do ilości ścieków opadowych nie jest w stanie ich odebrać co skutkuje: wylewaniem się ścieków ze studzienek niżej położonych, lokalnymi podtopieniami w wielu przypadkach podtopieniami skanalizowanych piwnic w budynkach mieszkalnych. Duże ilości wód opadowych dostające się na oczyszczalnię powodują znaczne zakłócenie jej pracy, wypłukując złoże biologiczne, a tym samym przerywając proces technologiczny oczyszczania ścieków.

W związku planowaną kontrolą w przypadku istnienia tego typu przyłączeń wzywamy do usunięcia nielegalnego podłączenia elementów odprowadzających wody opadowe do kanalizacji sanitarnej.

Informujemy również, w przypadku stwierdzenia wymienionych nieprawidłowości  Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp z o.o. będzie wypowiadać tego typu odbiorcom umowę na odbiór ścieków oraz odłączać dostęp do kanalizacji sanitarnej.

Po wyeliminowaniu nieprawidłowości, uregulowaniu kosztów ponownego przyłączenia do sieci, jak również ewentualnych kosztów sądowych będzie możliwe ponowne zawarcie umowy na odbiór ścieków.

Zakład Gospodarki Komunalnej zwraca się do wszystkich swoich klientów o sprawdzenie poprawności wykonania rozwiązań technicznych na terenie swoich posesji oraz jak najszybsze usuniecie nieprawidłowości, w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji z tym związanych.

 

Przykłady wykrytych nieprawidłowości na terenie Miasta i Gminy Morawica.

 

zadymianie1

 


 

Podsumowali jedną z największych inwestycji na terenie gminy Morawica

Końca dobiegła realizacja projektu związanego z budową kanalizacji oraz modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie gminy Morawica. Była to jedna z największych i najdroższych inwestycji realizowanych w ostatnim czasie. Jej koszt opiewał na kwotę ponad 36 milionów złotych, z czego 60 % pochodziło z dofinansowania zewnętrznego. Projekt podsumowano podczas konferencji, która odbyła się w Brzezinach. 

 16 REKTORY NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

76 kilometrów kanalizacji sanitarnej, 4 i pół kilometra kanalizacji deszczowej, 12 przepompowni sieci kanalizacyjnej sanitarnej i jedna przepompownia sieci kanalizacyjnej deszczowej, rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Brzezinach, doposażona kompostownia osadów ściekowych i co najważniejsze – ponad 2 i pół tysiąca podłączonych osób do sieci kanalizacyjnej. Wszystko to w ramach realizacji projektu budowy systemu kanalizacji sanitarnej - jednej z największych i najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ostatnim czasie na terenie gminy Morawica, dzięki której gmina została skanalizowana w 95%. Koszt inwestycji opiewa na kwotę ponad 36 milionów złotych, z czego 60 % dofinansowania pochodziło z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

      - Wstępny kosztorys inwestycji szacowany był pierwotnie na 40 mln zł. Po przetargach udało się obniżyć koszty prawie o połowę – poinformował Marcin Dziewięcki, zastępca wójta gminy Morawica. W związku z oszczędnościami władze gminy wystąpiły do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o poszerzenie zakresu prac. - Dzięki temu, mogliśmy wybudować dodatkowe kilometry sieci kanalizacyjnej, a także zmodernizować i rozbudować oczyszczalnię ścieków w Brzezinach wraz z budową i doposażeniem kompostowni osadów ściekowych – wymienia Marcin Dziewięcki, zastępca wójta gminy Morawica.

      Warto podkreślić, że w ramach wielomilionowej inwestycji nie tylko udało się skanalizować blisko 95% gminy. Dodatkowo Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy może pochwalić się rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Brzezinach, najwyższej klasy sprzętem potrzebnym do obsługi kilkudziesięciokilometrowej kanalizacji, a także budową kompostowni odpadów ściekowych. – Dzięki tej inwestycji Zakład Gospodarki Komunalnej wzbogacił się o nowy, wysokiej klasy sprzęt potrzebny do utrzymania i zabezpieczania powstałych kilometrów sieci kanalizacyjnej. Poza tym, udało się wybudować i doposażyć kompostownię osadów ściekowych, mieszczącą się na rozbudowanej i zmodernizowanej również dzięki tej inwestycji oczyszczalni ścieków w Brzezinach. Do realizowanej linii kompostowni zainstalowano mieszarkę osadu z materiałem strukturotwórczym, mobilne sito do kompostu, urządzenie do konfekcjonowania kompostu – linię pakowania kompostu w worki – wylicza Marek Mazur, prezes ZGK w Morawicy. Oprócz tego brzezińska kompostownia wzbogaciła się o tarczową piłę do gałęzi z wysięgnikiem, rozdrabniarkę do gałęzi – rębak tarczowy, samochód ciężarowy tj. wywrotkę ze skrzynią 3W oraz pojemniki wywrotne na trawę i liście.

      Jak podkreślano podczas konferencji podsumowującej cały projekt, jego realizacja była ogromnie potrzebna. – Budowa kanalizacji, a także modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach wraz z budową i doposażeniem kompostowni osadów ściekowych to inwestycja, której nie widać gołym okiem, ale to inwestycja niezwykle ważna dla rozwoju gminy i zapewnienia mieszkańcom odpowiednich warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej – zaznaczył wójt gminy Morawica, Marian Buras. Tego samego zdania byli także obecni podczas konferencji przedsiębiorcy. – Ta ogromna inwestycja, której koszty sięgają blisko 36 milionów złotych kosztowała lata pracy wielu ludzi. Szansa jej dofinansowania została wykorzystana w najlepszym do tego momencie. Oceniam to zadanie, jako jedno z najbardziej potrzebnych do dalszego rozwoju tej gminy – mówił Józef Dąbek, prezes Kopalni Wapienia Morawica.  

    Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Morawica z całą pewnością jest jedną z najbardziej kosztownych inwestycji przeprowadzonych na terenie gminy na przestrzeni ostatnich lat. Nie ulega jednak wątpliwości fakt, że jest to również jedna z największych, najważniejszych i niezwykle potrzebnych inwestycji, w znacznej mierze ułatwiających życie mieszkańcom.

LINK DO FILMU Podsumowali jedną z największych inwestycji na terenie gminy Morawica


 

Kompostownia w Brzezinach doposażona

 

Końca dobiegły prace związane z doposażeniem kompostowni osadów ściekowych w Brzezinach. Był to ostatni etap realizowanej od 2012 r. rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Brzezinach. Inwestycja została wykonana w ramach rozszerzenia projektu budowy systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Morawica. Jej koszt opiewał na kwotę 1.686.600,00 zł brutto. Zadanie zrealizowano z udziałem środków UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Warto przypomnieć, że oczyszczalnię ścieków w Brzezinach, w skład której wchodzi rozbudowana właśnie brzezińska kompostownia zrealizowano w ramach budowy systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Morawica. całość zadania opiewała na kwotę blisko 36 milionów złotych, z czego około 60 procent pochodziło z funduszy unijnych. Dzięki m.in. tej inwestycji już około 90% mieszkańców gminy Morawica ma dostęp do sieci kanalizacyjnej. - W ramach tego zadania budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Morawica wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Brzezinach już się zakończyła. Teraz końca dobiegły również prace związane z doposażeniem kompostowni. Inwestycja ta została wykonana w ramach rozszerzenia projektu budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – poinformował zastępca wójta gminy Morawica, Marcin Dziewięcki.

     Przedmiotem doposażenia kompostowni osadów ściekowych było wykonanie wiaty na urządzenia kompostowni na oczyszczalni ścieków w Brzezinach. W ramach inwestycji powstała wiata o konstrukcji stalowej o wymiarach zewnętrznych 18,70 x 9,35 m i wysokości w kalenicy 7,60 m. Wewnątrz wiaty zrobiono posadzkę betonową, a pokrycie dachu i ścian wykonano z blachy trapezowej. Dodatkowo powstał podjazd przed wiatą o nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych na podbudowie z kruszywa, o powierzchni 400 m2.

        Do realizowanej linii kompostowni zainstalowano mieszarkę osadu z materiałem strukturotwórczym, mobilne sito do kompostu, urządzenie do konfekcjonowania kompostu – linia pakowania kompostu w worki. Oprócz tego brzezińska kompostownia wzbogaciła się o tarczową piłę do gałęzi z wysięgnikiem, rozdrabniarkę do gałęzi – rębak tarczowy, samochód ciężarowy tj. wywrotkę ze skrzynią 3W oraz pojemniki wywrotne na trawę i liście.

      Wykonawcą zadania inwestycyjnego pn: „Doposażenie kompostowni osadów ściekowych na modernizowanej oczyszczalni ścieków w Brzezinach – rozszerzenie projektu Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Morawica” była firma MTM Budownictwo Sp. z o.o. z Tarnowa. Inwestycja kosztowała 1.686.600,00 zł brutto. Na jej sfinansowanie gmina Morawica pozyskała dofinansowanie unijne z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

28 wiata kompostowni


 

Kanalizacja to nie śmietnik!

 

Od niedawna znaczna większość mieszkańców naszej Gminy może cieszyć się z wygody korzystania z kanalizacji. Jest to najlepszy i najwygodniejszy sposób na pozbywanie się płynnych nieczystości. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby kanalizacja działała bezawaryjnie. W związku z powyższym pragniemy przypomnieć, że sedesu nie należy traktować jak kosza na śmieci.

Może wydawać się to oczywiste, że pewnych rzeczy nie należy wrzucać do toalety, jednak pracownicy oczyszczalni ścieków w Brzezinach wiedzą jaka jest rzeczywistość.
W studzienkach kanalizacyjnych znajdowane są najprzeróżniejsze rzeczy, które nigdy nie powinny trafić do sieci. Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieci kanalizacyjnej. Przyczynia się to m.in. do zapychania rurociągów, przenośników, awarii pomp na przepompowniach oraz na oczyszczalni ścieków. Zatkana kanalizacja może skutkować cofnięciem się ścieków do wnętrza budynku. Usterki te mogą, iż mieć znacznie szerszy zasięg, może dojść do zatykania i wybijania studzienek na całych ulicach i osiedlach. Usuwanie awarii spowodowanej zatkaniem kanalizacji śmieciami wiąże się z dodatkowymi kosztami, w wyniku czego wzrasta cena metra sześciennego odebranych ścieków. Jeżeli nauczymy się przestrzegać pewnych zasad będziemy cieszyć się poprawnie działającą kanalizacją.

patyczki

Rura zapchana patyczkami higienicznymi (źródło „Wodociągi i kanalizacja”)

 

Uwaga do toalety nie należy wrzucać następujących śmieci !!!!

 

Materiałów budowlanych takich jak: sztuczne żywice, żwir, piasek, popiół, masy bitumiczne, lakiery, smoła, zaprawy cementowe, szkło. Jak również innych odpadów płynnych nie rozpuszczalnych w wodzie, które powodują zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych. Wrzucone do kanalizacji opadają na dno i tworzą zbite zatory, które bardzo trudno usunąć, w wyniku czego przepustowość rur kanalizacyjnych ulega zwężeniu co utrudnia swobodny przepływ ścieków prowadząc do zapchania kanalizacji.

Włosów, nawilżanych chusteczek, patyczków higienicznych, szczeciny, ścinek skór, niedopałków papierosów, kapsli, puszek po napojach, całych warzyw i owoców, kości, środków higieny osobistej tekstyliów, materiałów opatrunkowych, rajstop, a także innych części garderobyNawet jeżeli zostaną rozdrobnione wprowadzone do kanalizacji łączą się w sploty i blokują przepływ ścieków.

Lekarstw, substancji chemicznych za wyjątkiem środków czystości, farb, substancji palnych i wybuchowych, benzyny, nafty, oleju opałowego. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów biorących udział w procesie biologicznego oczyszczania ścieków.

Substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru
i cyjanowodoru.

Ręczników papierowych, gazet,  innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, które zbijają się w rurach tworząc  twardą zwartą masę.

Igieł, strzykawek, które stanowią niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej, przebijając rękawice mogą być przyczyną zakażenia np. wirusem HIV, żółtaczką i innymi chorobami.

Tłuszczów i olejów, które nie rozpuszczone tężeją w rurach zmniejszając ich średnice, co prowadzi do konieczności remontu sieci kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym.

Odpadów i ścieków z hodowli zwierząt: gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

Ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje, antybiotyki: między innymi z oddziałów szpitalnych chorób zakaźnych, stacji krwiodawstwa, lecznic dla zwierząt.

mieci z przpompowni ciekw  smieci

Przepompownia Ścieków - pompa zapchana ręcznikami papierowymi
 i nawilżanymi chusteczkami

 

 zapchana rura

Kanalizacja zapchana częściami garderoby (źródło MPWiK)

 

Użytkownicy kanalizacji często nie zdają sobie sprawy jakie problemy mogą powodować śmieci wyrzucane do sedesu, jak trudnym i skomplikowanym procesem jest proces oczyszczania ścieków. Wszyscy musimy sobie uświadomić, że niewłaściwe korzystanie
z kanalizacji może poważnie zakłócić prawidłową eksploatację oczyszczalni ścieków. Konsekwencją zaistniałych awarii kanalizacji jest wzrost kosztów usług świadczonych
w zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków.

Sieć kanalizacyjna jest tak zaprojektowana, aby przyjmować ścieki z naszych domów,
do których zaliczamy nieczystości sanitarne oraz papier toaletowy. Natomiast trafia do niej prawie wszystko, co się zmieści do odpływu. Czyli wszystko co użytkownicy wyrzucają do kanalizacji zamiast do pojemników na odpady. Śmieci, które trafiają do toalety, zapychają nie tylko sedes, ale przede wszystkim wewnętrzną instalację kanalizacyjną w Państwa budynku co może doprowadzić do zalania pomieszczeń mieszkalnych.

Co zrobić, żeby zapobiec tego typu awariom? Okazuje się, że nie jest to nieosiągalne. Koniecznie musimy najpierw zacząć od samych siebie, czyli powinniśmy zmienić nastawienie i przyzwyczajenia - śmieci wyrzucamy do kosza na odpady, a nie do sedesu. Wtedy awarie sieci kanalizacyjnej ograniczymy do minimum.