Informacje o nas

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w dniu 31.08.2011 roku w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy. Przekształcenie nastąpiło na podstawie uchwały Rady Gminy w Morawicy. Spółka działa w oparciu  o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie umowy Spółki.

Gmina Morawica posiada 100% udziałów Spółki. Przedmiotem działalności spółki jest głównie gospodarka wodno– ściekowa w zakresie poboru, uzdatniania wody i dostarczanie jej odbiorcom oraz odbiór i oczyszczanie ścieków oraz pozostałe usługi określone w umowie Spółki. Administracja ZGK w Morawicy Sp. z o.o. znajduje się w Morawicy ul. Kieleckiej 9 natomiast zaplecze techniczne znajduje się na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Brzezinach ul. Komunalna 1.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o. o. w swoim użytkowaniu posiada sieć wodociągową o długości 255,88 km, która dostarcza wodę do 6039 odbiorców. Sieci zasilane są z 3 ujęć wody zlokalizowanych na terenie gminy w miejscowościach : Brzeziny, Dębska Wola i Bilcza oraz dwóch przepompowni, które znajdują się w Bilczy oraz Brudzowie. Ścieki odbierane są od 4563 odbiorców i siecią kanalizacyjną o długości 271,69 km dostarczane są do gminnej oczyszczalni ścieków w Brzezinach.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kanalizacji sanitarnej na terenie gminy znajduje się 56 przepompowni ścieków.

Informacja o połączeniu spółek Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. ze spółką ,,KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o.

Połączenie nastąpiło dn. 01.02.2023 r. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze przeniesienia całego majątku spółki „KORAL” sport
i rekreacja sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. (spółka przejmująca).

Wszystkie prawa i wszystkie zobowiązania „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. stały  się z dniem połączenia prawami i zobowiązaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skutek ten nastąpił z mocy prawa, bez konieczności zawierania jakichkolwiek aneksów lub dodatkowych porozumień.


 

WŁADZE SPÓŁKI

 

Zgromadzenie Wspólników:

Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Morawica – Pana Mariana Burasa

 

Rada Nadzorcza:

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Sp. z o.o. składa
się z trzech członków:

  • Adam Meks                  – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Waldemar Szymczak   –  Członek Rady Nadzorczej,
  • Krzysztof Rybak           Członek Rady Nadzorczej.

 

Zarząd Spółki :

Zarząd Spółki jest dwuosobowy:

  • Zdzisław Zięba             – Prezes Zarządu,
  • Jacek Kubicki               – Wiceprezes Zarządu ds. rekreacji

 

Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy w Kielcach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000407915

NIP 657-10-25-692

REGON 260578163

Kapitał zakładowy : 3.603.000,00 zł

Nr konta 74 8493 0004 0070 0200 0622 0001

 

 


 

KONTAKT

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I REKREACJI W MORAWICY SP. Z O.O.

 

Siedziba:                                          ul. Kielecka 9

                                                         26-026 Morawica

Godziny pracy:                               poniedziałek - piątek  od 7 30 15 30                                                    

                                                          sobota  niedziela  nieczynne

Adres e-mail:                                   biuro@zgkirmorawica.pl

Telefon:            Biuro ZGK           tel.:   41 31 14 795                                                                                        

                   

     OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BRZEZINACH

 

606 306 740 (czynny całą dobę)

Telefon alarmowy w zakresie:

  • zgłaszania awarii wod.-kan., 
  • oświetlenia ulicznego,                      
  • zimowego utrzymania dróg.

 zalew

hala

 

basen

 

hostel parkowy

stan wodomierza

deklaracja dostepnosci

Komunikaty o awariach

Wyniki badania wody

Gazele Biznesu 2018

Gazele Biznesu 2017

Gazele Biznesu 2016

Gazele Biznesu 2015