Przetarg na: Dostawa oleju napędowego ON na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania: (kliknij w link)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 Formularz oferty

Zał. nr 3 Wzór umowy

Zał. nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. nr 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Zał. nr 6 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Zał. nr 7 Wykaz pojazdów

Zał. nr 8 Wykaz osób