Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Morawica

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z decyzją nr KR.RZT.70.336.2021 z dnia 20 października 2021 r.  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wprowadzone zostają nowe taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z przedmiotową decyzją, opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 02.11.2021 r (data uprawomocnienia się w/w decyzji 10.11.2021 r.) na terenie miasta i gminy Morawica ulegają zmianie opłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Decyzja KR.RZT.70.336.2021- pobierz

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 10.11.2021 do 10.11.2022

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

cena

Jednostka

miary

1

Grupa W1

cena wody (zł/m3)

3,19

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

48,69

zł/odb./rok

2

Grupa W2

cena wody (zł/m3)

3,19

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

20,61

zł/odb./rok

3

Grupa W3

cena wody (zł/m3)

3,19

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

37,40

zł/odb./rok

4

Grupa W4

cena wody (zł/m3)

3,29

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

148,16

zł/odb./rok

5

Grupa W5

cena wody (zł/m3)

3,29

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

51,33

zł/odb./rok

6

Grupa W6

cena wody (zł/m3)

3,29

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

39,15

zł/odb./rok

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres od 10.11.2021 do 10.11.2022

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

cena

Jednostka

miary

1

Grupa Ś1

cena usługi odprowadzania ścieków

6,42

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

42,47

zł/odb./rok

2

Grupa Ś2

cena usługi odprowadzania ścieków

7,13

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

159,47

zł/odb./rok

W1 – odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe, na cele użyteczności publicznej opomiarowani licznikiem.

W2 – odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę na pozostałe cele wg wskazań wodomierza (woda bezpowrotnie zużyta – podlicznik).

W3 – odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe, nie opomiarowani licznikiem.

W4 – pozostali obiorcy nie wskazani w grupie W1, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza.

W5 – podmioty zużywający wodę do celów budowlanych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza.

W6 – podmioty zużywające wodę do celów budowlanych rozliczani na podstawie norm.

S1 – gospodarstwa domowe oraz gminne obiekty użyteczności publicznej rozliczani na podstawie wskazań wodomierza.

S2 – pozostali odbiorcy nie uwzględnieni w grupie S1, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza.