Deklaracja dostępności

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.zgkmorawica.pl/

Data publikacji strony internetowej: przed wejściem w życie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Data publikacji strony internetowej : 26.03.2013 r.

Data ostatniej aktualizacji : 25.03.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej .

Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników PDF, nie są dostępne cyfrowo w całości: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów lub w PDF (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.03.2021r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. , pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 31 14 795.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać:

 • pisemnie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica, bądź osobiście w godzinach 7.30-15.30;
 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o..

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać zapewnienia dostępności informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie;
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi;
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Budynek przy ul. Kieleckiej 9 w Morawicy to murowany, trzykondygnacyjny obiekt biurowo- użytkowy z częściowym podpiwniczeniem, w którym na parterze znajduje się kino oraz pomieszczenia przeznaczone na potrzeby seniorów. Na pierwszym piętrze znajduje się siedziba ZGK w Morawicy Sp. z o.o. oraz siedziba Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na drugim piętrze znajduje się Hostel Parkowy.

Budynek posiada dwa odrębne wejścia przystosowane dla osób na wózkach. Wejście od strony południowej obsługuje gości hostelowych, natomiast wejście od strony północnej jest wejściem głównym do budynku, którym wchodzą petenci do biur na pierwszym piętrze oraz osoby do lokali użytkowanych na parterze budynku. Budynek wyposażony jest w windę w związku z czym wewnętrzny ciąg komunikacyjny (schody) nie stanowi bariery architektonicznej dla osób na wózkach lub niepełnosprawnych. Budynek został wyposażony w instalację sygnalizacji pożary tzw. czujniki dymu oraz świetlne oznaczenia ewakuacyjne.

Przed budynkiem (zarówno od strony północnej jak i południowej) znajdują się miejsca parkingowe.

Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Nie ma zakazu wejścia z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych jak również pętli indukcyjnej.

Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania komunikatów w druku powiększonym.

Pomoc w poruszaniu się i funkcjonowaniu w placówce osób niewidomych lub niedowidzących świadczą pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. oraz MGOPS w Morawicy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. nie zapewnia obecnie możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Oświadczenie sporządzono 25.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o.

 

hostel parkowy

stan wodomierza

deklaracja dostepnosci

Komunikaty o awariach

Wyniki badania wody

Gazele Biznesu 2018

Gazele Biznesu 2017

Gazele Biznesu 2016

Gazele Biznesu 2015