KOMUNIKAT 

Skierowany do mieszkańców miejscowości:

Skierowany do mieszkańców miejscowości:Bieleckie Młyny, Brudzów, Brzeziny, Lisów, Łabędziów, Morawica, Nida, Podwole, Radomice, Wola Morawicka, Zaborze, Bilcza (mieszkańcy po lewej stronie od ul. Kieleckiej jadąc do Kielc)

konsumentów wody z wodociągu:

Brzeziny gm. Morawica

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, w związku z wystąpieniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody (liczba bakterii grupy coli oraz Escherichia coli) pochodzącej z urządzeń wodociągowych wodociągu Brzeziny gm. Morawica informuje o zakazie spożycia wody z przedmiotowych urządzeń (do czasu uzyskania wyników badania stwierdzających jej przydatność do spożycia przez ludzi).

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody obowiązuje zakaz wykorzystywania wody do picia. przygotowywania potraw. mycia naczyń kuchennych. mycia owoców i warzyw oraz do kąpieli. mycia zębów. kąpieli noworodków. Możliwe jest wykorzystanie wody do celów sanitarnych tj. WC.

Do spożycia należy używać wodę dostarczoną przez właściciela/zarządcę wodociągu lub korzystać z wody w opakowaniach jednostkowych. W przypadku korzystania z wody dostarczanej przez właściciela wodociągu ze zbiorników i cystern woda do celów jak wyżej, może być używana po jej uprzednim przegotowaniu.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późniejszymi zmianami) zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy. Natomiast art. 12 ww. ustawy mówi, że wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 

kliknij w link:

Komunikat PPIS w Kielcach

Decyzja PPIS w Kielcach

Informacja PPIS w Kielcach